Police Story Lockdown

Police Story Lockdown Release Date: June 5, 2015

In the movie Police Story Lockdown, a man looking for the release of a long-time prisoner takes a police officer, his daughter, and a group of strangers hostage.

Police Story Lockdown Trailer

Starring: Jackie Chan,Ye Liu,Tian Jing,Tao Yin,Yiwei Liu,Wei Na,Xiaoou Zhou,Rongguang Yu,Peiqi Liu,Hailong Liu,Zha Ka,Lu Cai,Fu Hai,Zou Yizheng,Tong Chenjie,Guli Nazha,Lei Zhang,Lijia Shi,Tang Jiaqi,Li Shipeng,Zhou Rong,Haixiang Wang,Zhang Ze,Jiaxuan Li,Xu Li,Huang Di,He Xiang,He Xianoyu,Chiao Chiao,Li Zixuan
Genres: ActionCrimeDramaThriller
Directed By: Sheng Ding
Runtime: 110 minutes
Studio: WellGo USA
MPAA Rating R